Obce a města

Nové výzvy IROP podpoří knihovny a eGovernment
IROP vyhlásil v březnu 2016 další dvě výzvy určené zejména pro subjekty ve veřejném sektoru. V první vyhlášené výzvě IROP podpoří v oblasti kultury zejména krajské knihovny. Další vyhlášená výzva je zaměřena na elektronizaci veřejné správy.
Nové výzvy OPŽP: sídelní zeleň, posílení biodiverzity nebo zadržování vody v krajině
OPŽP vyhlásil na přelomu března a dubna 2016 celkem 4 výzvy. Jejich zaměření se týká péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Poslední výzva je zaměřena na podporu opatření vedoucích k zadržování vody v krajině.
Celkem ve 13 operacích proběhne příjem žádostí v nadcházejícím jarním kole výzev PRV ve dnech 3.-16. 5. 2016. Přibližně dva týdny před otevřením příjmu žádostí budou zveřejněny i formuláře žádostí na Portálu farmáře, kde je nutné žádost podat elektronicky (vyjma objemných příloh, které lze odevzdat v listinné podobě na podatelně SZIF).
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
MŠMT připravuje v OPVVV výzvu Šablony pro mateřské a základní školy I určené na podporu neinvestičního charakteru. Dne 7. 4. 2016 vydalo MŠMT avízo k plánované výzvě. Výzva bude založena na principu zjednodušeného vykazování, tedy systém podání žádosti bude jednodušší a uživatelsky přívětivější. Vyhlášení výzvy je plánováno na květen 2016 a bude se jednat o průběžnou výzvu.
IROP podporuje výstavbu a modernizaci přestupních terminálů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 7. 3. 2016 vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu v dopravní oblasti, která je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupných terminálů.
MAS a komunitní centra
Agentura pro sociální začleňování společně s Národní sítí místních akčních skupin pořádají v rámci ČR sérii seminářů na téma komunitních center a komunitní sociální práce v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Nové výzvy OPŽP na protipovodňová opatření
OPŽP otevře 1. 3. 2016 příjem žádostí do dvou výzev určených na podporu preventivních protipovodňových opatření. MŽP má připravenou alokaci 1,54 mld. Kč. Výzvy budou otevřeny do 31. 5. 2016.
IROP podpoří nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21.ledna novou výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla. Výzva je zaměřena na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Oprávněnými žadateli jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy a dopravci ve veřejné dopravě, kteří na základě smlouvy o veřejných službách poskytují službu přepravy cestujících.
Podpora techniky pro Integrovaný záchranný systém z IROP vyhlášena
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 18. 12. 2015 výzvu č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém (IZS). Výzva je zaměřena na pořízení specializované techniky a dalších prostředků k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.

Stránky