Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

vztahující se na smlouvy, jejichž první smluvní stranou (jako „Poskytovatel“) je:

B&P Research s.r.o.

se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno

IČ: 60724269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 16820

1.

Vlastnické právo a užívací práva

1.1 Vzhledem k tomu, že součástí výstupů jednotlivých Služeb či jiného plnění Poskytovatele dle platné smlouvy může být i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla (dále jen „autorské dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k takovým autorským dílům poskytována druhé smluvní straně licence za podmínek sjednaných v tomto článku.

1.2 Poskytovatel dnem předání výstupu činnosti Odborného poradenství nebo jiného plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje, poskytuje a druhá smluvní strana tímto dnem nabývá nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z platné smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního (dále jen „Licence“), není-li mezi stranami písemně sjednáno jinak. Součástí Licence je rovněž neomezené právo druhé smluvní strany poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence, souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Poskytovatele udělený druhé smluvní straně k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla, dodané Poskytovatelem. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

1.3 Udělení licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti platné smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

1.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle platné smlouvy vznikne činností Poskytovatele a druhé smluvní strany dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že druhá smluvní strana je oprávněna vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil druhé smluvní straně souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

1.5 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením druhé smluvní strany.

1.6 Práva získaná v rámci plnění platné smlouvy přechází i na případného právního nástupce druhé smluvní strany. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci platné smlouvy Poskytovatelem druhé smluvní straně.

1.7 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí plnění, jehož je autorské dílo součástí.

1.8 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle platné smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši druhou smluvní stranu v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle platné smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání věci, která je součásti výstupu plnění, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle platné smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky druhé smluvní strany na náhradu škody.

1.9 Druhá smlouvní strana prohlašuje, že vyplývá-li z platné smlouvy nebo jakékoliv jejich součásti povinnost, aby v rámci plnění dodaného Poskytovatelem podle platné smlouvy bylo využito či použito již existující autorské dílo, že má k takovému autorskému dílu potřebná autorskoprávní oprávnění k takovému jeho užití a dále, že za účelem řádného plnění Poskytovatele podle platné smlouvy poskytuje Poskytovateli nevýhradní právo takové autorské dílo užít v rozsahu nezbytném pro řádné poskytnutí plnění Poskytovatele podle platné smlouvy.

2.

Ochrana informací

2.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z platné smlouvy:

2.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen důvěrné informace“);

2.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany;

2.1.3 smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění platné smlouvy získala od druhé smluvní strany.

2.2 Za třetí osoby podle odst. 10.1.3 se nepovažují:

2.2.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

2.2.2 orgány smluvních stran a jejich členové,

2.2.3 ve vztahu k důvěrným informacím druhé smluvní strany subdodavatelé Poskytovatele,

2.2.4 ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí Poskytovatelé druhé smluvní strany, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění platné smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle platné smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v platné smlouvě.

2.3 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z platné smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění platné smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění platné smlouvy.

2.4 Budou-li informace poskytnuté druhou smluvní stranou či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle platné smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Poskytovatel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

2.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění platné smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit platnou smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění platné smlouvy.

2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

2.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu platné smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace druhé smluvní strany a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s platnou smlouvou. Poskytovatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Poskytovatele.

2.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

2.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

2.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů;

2.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením platné smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;

2.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; nebo

2.9.4 po podpisu platné smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.

2.10 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 2.2, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.

2.11 Ukončení účinnosti platné smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti platné smlouvy po dobu 5 let.

2.12 Poskytovatel je povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne podpisu platné smlouvy druhé smluvní straně písemně sdělit, které části platné smlouvy včetně jejích příloh představují obchodní tajemství Poskytovatele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení.

3.

Cestovní výlohy

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn účtovat si cestovní výlohy ve výši 5,50 Kč/km.

4.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se analogicky vztahují také na objednávky realizované Poskytovatelem.

4.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují Ustanovení o vlastnických a užívacích právech a ochraně informací.

V Brně dne 22. 1. 2018