FAQ | Často kladené otázky

Další dotazy vám rádi zodpovíme.

CZ-NACE je označení pro klasifikaci ekonomických činností, resp. oborů, ve kterých subjekt vyvíjí svou ekonomickou činnost. Tento systém vychází z klasifikace ekonomických činností v rámci celé EU a navazuje na celosvětové statistické klasifikace. Svoji CZ-NACE může  každý subjekt zjistit např....

Veřejná podpora je podpora v jakékoli formě (zpravidla ale finanční) poskytnutá státem nebo ze státních prostředků, která může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo výrobní odvětví. Obecně je tato podpora je v EU zakázaná, existují ale...

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce udržet výstupy a výsledky projektu v nezměněné podobě. Doba udržitelnosti je zpravidla 5 let ode dne ukončení fyzické realizace projektu a její dodržování může být předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace. Nesplnění povinnosti...

Dotace je nevratný finanční grant, který je žadateli/příjemci vyplacen pro účel realizace předem schváleného projektu za předpokladu splnění všech podmínek dotačního programu.  

Finanční nástroj jsou vratné finanční prostředky poskytované...

Kolová výzva znamená, že žádosti v ní podané jsou hodnoceny všechny najednou po uzavření příjmu žádostí a podpořeny jsou v pořadí podle počtu bodů dosažených v kvalitativním hodnocení.

Průběžná výzva znamená, že jednotlivé žádosti o dotaci jsou...

Délka přípravy žádosti o dotaci se pohybuje v řádu týdnů až měsíců a závisí na mnoha faktorech - na dotačním programu, předmětu výzvy, povinných náležitostech žádosti, výchozím stavu připravenosti projektu, ale také na schopnostech a znalostech zpracovatele žádosti a míře a kvalitě spolupráce...

Spoluúčast (spolufinancování) ze strany žadatele je především motivačním prvkem. Má zajistit vyšší účelnost realizovaného projektu, efektivitu vynaložených prostředků a posílit zájem příjemce dotace na bezproblémovém průběhu realizace projektu. Míra finanční spoluúčasti žadatele se v...

Situace, kdy je příjem žádostí o podporu uzavřen ještě před vypršením předem stanoveného termínu, může nastat pouze u průběžných výzev. Děje se tak v případě, že již bylo podáno a vyhodnoceno tolik projektových žádostí, že výše takto průběžně přidělovaných finančních prostředků již vyčerpala...

Zkratka ITI (Integrated Territorial Investments) se do češtiny překládá jako “integrované územní investice”. Jedná se o jeden z nástrojů pro čerpání prostředků z fondů EU. Výzvy ITI jsou určeny pro metropolitní oblasti a sídelní aglomerace s počtem obyvatel nad 300 tisíc. V České republice jich...

Financování projektů probíhá buď v režimu ex ante, tedy formou zálohových plateb, jež následně příjemce vyúčtovává, anebo častěji v režimu ex post, kdy jsou příjemci vynaložené prostředky propláceny zpětně. Režim financování bývá stanoven již ve výzvě k podávání...

Stránky