Obce a města

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo informaci, že v červnu budou vyhlášeny dvě výzvy na podporu sociálního bydlení v IROP.
V OPZ výzvy pro veřejnou správu
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dvě výzvy v Operačním programu Zaměstnanost na podporu rozvoje veřejné správy.
Aktuální výzvy v NPŽP
Aktuálně mohou žadatelé podávat projektové žádosti do 10 dotačních výzev z Národního programu Životní prostředí.
Integrované nástroje CLLD a ITI v OPŽ
Integrované nástroje CLLD a ITI jsou založené na autonomním strategickém plánování lokálních komunit a městského prostředí. Nástroj komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) uplatňují místní akční skupiny (MAS), nástroj územní integrované investice (ITI) pak metropolitní oblasti a aglomerace.
Investiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů
Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil investiční dotaci pro jednotky SDH obcí pro rok 2018.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu druhou výzvu na vybrané úseky silnic II. a III. třídy.
Obnova památek prostřednictvím ORP
Ministerstvo kultury má vyhlášený program na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP).
Zajímavou příležitostí na podporu různých aktivit jsou nadační granty, například granty od Nadace ČEZ nebo od Nadace proměny Karla Komárka. Grantové výzvy se snaží zapojovat do projektů veřejnost zejména v přípravné fázi projektu, ale i během realizace projektu. Granty jsou určeny jak pro obce a města, tak i pro školy nebo nestátní neziskové organizace.
Nové výzvy v OPŽP
Výzvy jsou zaměřené na různorodé oblasti podpory. Pomohou zajistit péči o přírodu v národně významných územích, přispějí ke zvýšení druhové pestrosti krajiny a funkcí krajiny, nebo pomohou zkvalitnit život v sídelních oblastech. Způsobilými žadateli mohou být obce a města, NNO, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy, státní podniky a další subjekty.
Nové výzvy v OPŽP vyhlášeny
Výzvy OPŽP podpoří zejména projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny, na zlepšení kvality ovzduší a na zadržování vody v krajině. Největší finanční alokace je určena právě na zadržování vody v krajině. Žadateli mohou být obce, kraje, státní podniky, NNO, VŠ, podnikatelské subjekty a další. Žadatelé mohou plánované záměry konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR.

Stránky