MŠMT vyhlásilo výzvy pro rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) na konci srpna vyhlásilo nové národní výzvy pro rok 2017. Výzvy se týkají rozšíření kapacit MŠ a ZŠ, podpory odborného vzdělávání na středních školách a podpory pro nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží.

MŠ a ZŠ

Výzva: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018

Výzva Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ podporuje rozvoj kapacit základních škol pouze s 1. stupněm, ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí a kapacity mateřských škol na území hl. m. Prahy. Je možné žádat o dotaci na komplexní řešení výukových kapacit školy či školky včetně tělocvičny. Tělocvična bude uznatelným výdajem pouze v případě projektů vedoucích k celistvému řešení organizace výuky, tj. dochází k navýšení kapacity kmenových tříd. Pokud bude součástí projektu tělocvična změní se výše spolufinancování z 15 % na 30 %. V žádosti musí být uveden soulad s místním akčním plánem (MAP). Způsobilými žadateli jsou obce, města, dobrovolné svazky obcí, školské právnické osoby, městské části hl. m. Prahy.

Způsoby navýšení výukových kapacit:

 • výstavba nových prostor
 • přístavby, nástavby, vestavby
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor

Uznatelné výdaje:

 • projektová a inženýrská činnost související s projektem
 • stavební práce
 • budování odborných učeben
 • výstavba tělocvičny, školní družiny, školní jídelny
 • interiérové vybavení a další vybavení učeben
 • úpravy venkovních ploch

Sběr žádostí probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016.

Výše projektu: 2 mil. - 30 mil. Kč

Výše dotace: 70 - 85 % z celkových nákladů

 

Výzva: Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Cílem podpory je zajistit zlepšení kvality vzdělávání na středních školách v oblastech, které lze z pohledu trhu práce nebo tradice v daném regionu považovat za nenahraditelné. Zároveň se jedná o obory, o které je ze strany žáků základních škol malý zájem, nebo o obory s menší potřebou specializovaných odborníků uplatnitelných na trhu práce. Ministerstvo stanovilo podporované obory, ale je možné podpořit i jiné obory, podmínkou je však jejich uplatnitelnost na trhu práce v příslušném kraji. Způsobilými žadateli jsou střední školy všech zřizovatelů.

Podporované obory:

 • hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 • strojírenství a strojírenská výroba
 • elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • potravinářství a potravinářská chemie
 • textilní výroba a oděvnictví
 • zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie,
 • stavebnictví, geodézie a kartografie,
 • doprava a spoje
 • speciální a interdisciplinární obory
 • zemědělství a lesnictví
 • zdravotnictví
 • umění a užité umění

Sběr žádostí probíhá od 31. 8. 2016 do 14. 10. 2016.

 

NNO

Výzva: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020

Programy určené pro nestátní neziskové organizace (NNO) mají za cíl zabezpečit volnočasové aktivity pro děti a mládež. Podpora je zaměřena především na pravidelné  a dlouhodobé činnosti dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO. V rámci programů je možné podpořit i pořádání táborů. Způsobilými žadateli jsou NNO, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Žadatel musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností.

Programy nejsou určeny pro NNO, které mají jako hlavní činnost tělovýchovu a sport, integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin, NNO zabývající se pouze jednorázovou činností. Nebudou podpořeny také projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb a informačních center pro mládež.

Programy:

 • Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“
 • Program pro střešní organizace
 • Program pro NNO s pobočnými spolky
 • Program pro NNO bez pobočných spolků

Sběr žádostí probíhá od 22. 8. 2016 do 31. 10. 2016.

Výše projektu: 50 tis. - 350 tis. Kč

Výše dotace: 70 % z celkových nákladů