Co se skrývá pod pojmem integrované územní investice (ITI)?

Harmonogramy výzev EU dotací avizují několik typů výzev. Jak žadatel o dotaci pozná, která výzva se ho týká, když se na první pohled zdá, že je jejich předmět stejný?

Prvním a nejrozšířenějším typem jsou výzvy individuální, kdy žádáte o dotaci přímo řídící orgán (zpravidla příslušné ministerstvo), dále jsou to výzvy CLLD (tzv. komunitně vedený místní rozvoj), určené pro jednotlivé místní akční skupiny. Nově zde naleznete také výzvy označené zkratkami ITI (integrované územní investice) nebo IPRÚ (integrované plány rozvoje území).

Obecně lze říci, že projekt předkládaný v individuální výzvě se soutěží zpravidla v rámci celé ČR, případně v rámci sociálně vyloučených lokalitách či mimo ně.

Výzvy pro CLLD se týkají pouze místních akčních skupin, které obdržený - strategií podložený - objem finančních prostředků přerozdělují prostřednictvím vyhlašování vlastních výzev / resp. fichí.  Místní akční skupiny mají ovšem menší alokaci prostředků fichí než mohou poskytnout ostatní výzvy - individuální, ITI nebo IPRÚ.

Co se skrývá za zkratkou ITI

Zkratka ITI (Integrated Territorial Investments) znamená integrované územní investice. Jedná se o jeden z nástrojů regionální politiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU. Integrované územní investice jsou určeny pro metropolitní oblasti a sídelní aglomerace s obyvatelstvem nad 300 tis. obyvatel. Metropolitní oblasti i sídelní aglomerace musejí mít vypracované a schválené Integrované územní strategie, které jsou nezbytné pro čerpání dotací z určených výzev. Strategie obsahují klíčové tematické okruhy rozvoje dané oblasti.

Metropolitní oblasti:

 • Praha
 • Brno
 • Ostrava
 • Plzeň

Sídelní aglomerace:

 • Ústecko-chomutovská
 • Olomoucká
 • Hradecko-pardubická

ITI_IPRU_201606.jpg

Zdroj: DotaceEU.cz

Integrované územní investice jsou zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů daného území a umožňují financování rozvojových témat z více než jednoho operačního programu či prioritní osy. Kromě velkých strategických projektů budou podpořeny i projekty menší a doplňkové. Dále je možné propojit investiční a neinvestiční projekty. Pro realizaci integrovaných územních investic (ITI) budou využity následující operační programy:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Operační program Doprava (OP D)
 • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
 • Operační program Zaměstnanost (OP Z)
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Oblasti a témata jednotlivých území se mohou lišit podle jednotlivých regionálních specifik a potřeb, které jsou definovány v územních strategiích. Hlavními oblastmi jsou doprava a mobilita, vzdělávání a trh práce, propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání, životní prostředí a veřejné služby (především sociální, zdravotní a vzdělávací).

V oblasti dopravy a mobility se vyskytují témata jako posílení regionální dopravy, kde je hlavním cílem propojení jádra a zázemí, například prostřednictvím budování přestupních terminálů a parkovišť P+R (park & ride neboli “zaparkuj a jeď”). Dále pak odstranění dopravních bariér a rizik a integrace veřejné dopravy a dalších druhů dopravy. Sociální soudržnost je zaměřena na zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob či na oblast sociálního bydlení. Životní prostředí podporuje aktivity jako kvalitní ovzduší a vody, rozvoj ekologicky příznivé dopravy, protipovodňová ochrana či zkvalitnění systému sběru, třídění a opětovného využití odpadu. V oblasti vzdělávání bude ITI výrazně podporovat rozvoj škol v okolí velkých měst.

Jednotlivé operační programy již pomalu začínají výzvy pro ITI vyhlašovat, avšak aby žadatelé z daného území mohli podávat žádosti o dotaci, musí mít metropolitní oblasti a sídelní aglomerace schválené svoje integrované územní strategie.

Každá ITI strategie má svého nositele, kterým je vždy dané město. V případě Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) je to konkrétně Institut plánování a rozvoje hl.města Prahy, v případě Brněnské metropolitní oblasti (ITI BMO) je to Kancelář strategie města.

IPRÚ neboli integrované plány rozvoje území fungují na stejném principu jako ITI. Tento nástroj se však zaměřuje na rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím, jež se nachází mimo metropolitní oblasti a celostátně významné sídelní aglomerace využívající nástroj ITI. Je určen pro sídelní aglomerace s koncentrací do 300 tisíc obyvatel, kam spadají:

 • České Budějovice
 • Jihlava
 • Karlovy Vary
 • Mladá Boleslav
 • Zlín
 • Liberec

Proč se zajímat o ITI?

Jestliže vaše obec/město patří do některé z aglomerací, tak se rozhodně vyplatí znát strategii ITI, pod kterou spadáte, a její podporované oblasti. I zde je totiž k dispozici nemalá alokace evropských prostředků, které nesoutěžíte v rámci celé ČR, ale pouze v rámci vaší aglomerace.

Pro žadatele je klíčové znát i prioritní témata, která jsou ve strategii ITI uvedena. Výzvy, které jsou vyhlašovány v operačních programech, se vztahují na všechny metropolitní oblasti nebo aglomerace, ale v konkrétní oblasti budou podpořeny pouze ty aktivity, které jsou uvedeny v příslušné strategii.

Aktuálně je vyhlášena například výzva v programu IROP pro ITI s názvem “Udržitelná doprava”. V rámci pražské metropole (ITI PMO) však bude možné podpořit například pouze cyklostezky, nikoliv bezpečnost dopravy, která by umožnila výstavbu či rekonstrukci chodníků, protože tuto oblast strategie neobsahuje.

Abyste se mohli získat podporu prostřednictvím výzev ITI, je důležité konzultovat svůj projektový záměr s nositeli strategie dostatečně dopředu tak, aby se stal součástí zásobníku projektů a posléze získal kladné stanovisko nositele ITI o souladu projektu se strategií (tzv. Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií), které bude povinnou přílohou žádosti.