Rozvoj sociálních služeb

Rozvoj sociálních služeb
Koncem května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo sběr žádostí pro tři výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).

Konkrétně se jedná o:

  • Výzvu č. 29 Rozvoj sociálních služeb
  • Výzvu č. 30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)
  • Výzvu č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Rozvoj sociálních služeb

Kolová výzva č. 29 Rozvoj sociálních služeb je zaměřená na projekty rozvoje infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Druhá výzva č. 30 zaměřená na rozvoj sociálních služeb má identické podmínky, pouze s tím rozdílem, že je zaměřena výhradně na oblasti SVL.

Podpořen bude nákup, rekonstrukce a výstavba objektů zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.

O dotaci mohou žádat obce, kraje, nestátní neziskové organizace a církve.  

Podpořeny budou např. tyto projekty:

  • Centra denních služeb
  • Denní i týdenní stacionáře
  • Azylové domy
  • Pečovatelská služba

Sběr žádostí probíhá od 27. 5. 2016 do 27. 10. 2016.

Výše projektu: 500 tis. – 60 mil. Kč

Výše dotace: nejméně 90 % způsobilých výdajů

Zvýšení kvality návazné péče

Výzva č. 31 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů je zaměřena na investice do zdravotnické a sociální infrastruktury přispívající k místnímu rozvoji, snižování nerovností a sociálnímu začlenění.

Podpořeny budou projekty, jejichž hlavními aktivitami jsou:

  • pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR
  • stavební úpravy nezbytné pro umístění, instalaci a uvedení přístrojového vybavení do provozu, pořízení spotřebního materiálu nezbytného k uvedení přístrojů a technologií do provozu

O dotaci mohou žádat příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti veřejné péče.

Sběr žádostí probíhá od 31. 5. 2016 do 30. 6. 2016.

Výše projektu: až 99 mil. Kč

Výše dotace: nejméně 85 % způsobilých výdajů