Obce a města

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) dvě výzvy na podporu infrastruktury základních škol.
Podpora v boji proti suchu
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 12. 7. 2016 spustilo program na boj se suchem s celkovým objemem finančních prostředků v hodnotě 300 mil Kč.
Žádejte na komunitní centra
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě kolové výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřené na rozvoj infrastruktury komunitních center.
Dotace na zateplování
Na začátku července byly vyhlášeny dvě výzvy na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie. Jedna výzva je vyhlášena v rámci OPŽP a je zaměřena na veřejné budovy. Druhá výzva vyhlášena v IROP se zaměřuje na bytové domy.
Probíhá aktualizace regionálních akčních plánů
Sekretariáty regionálních stálých konferencí v průběhu dubna až července 2016 aktualizují své regionální akční plány. Regionální akční plán (RAP) je základním dokumentem pro činnost regionální stálé konference. Je zpracováván ve spolupráci se všemi hlavními aktéry regionálního rozvoje v daném území, jejichž zástupci jsou členy regionální stálé konference.
Rozvoj sociálních služeb
Koncem května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo sběr žádostí pro tři výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu Integrovaného operačního programu (IROP) pro informační systémy.
Nové výzvy IROP podpoří knihovny a eGovernment
IROP vyhlásil v březnu 2016 další dvě výzvy určené zejména pro subjekty ve veřejném sektoru. V první vyhlášené výzvě IROP podpoří v oblasti kultury zejména krajské knihovny. Další vyhlášená výzva je zaměřena na elektronizaci veřejné správy.
Nové výzvy OPŽP: sídelní zeleň, posílení biodiverzity nebo zadržování vody v krajině
OPŽP vyhlásil na přelomu března a dubna 2016 celkem 4 výzvy. Jejich zaměření se týká péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Poslední výzva je zaměřena na podporu opatření vedoucích k zadržování vody v krajině.
Celkem ve 13 operacích proběhne příjem žádostí v nadcházejícím jarním kole výzev PRV ve dnech 3.-16. 5. 2016. Přibližně dva týdny před otevřením příjmu žádostí budou zveřejněny i formuláře žádostí na Portálu farmáře, kde je nutné žádost podat elektronicky (vyjma objemných příloh, které lze odevzdat v listinné podobě na podatelně SZIF).

Stránky