Obce a města

Zajímavou příležitostí na podporu různých aktivit jsou nadační granty, například granty od Nadace ČEZ nebo od Nadace proměny Karla Komárka. Grantové výzvy se snaží zapojovat do projektů veřejnost zejména v přípravné fázi projektu, ale i během realizace projektu. Granty jsou určeny jak pro obce a města, tak i pro školy nebo nestátní neziskové organizace.
Nové výzvy v OPŽP
Výzvy jsou zaměřené na různorodé oblasti podpory. Pomohou zajistit péči o přírodu v národně významných územích, přispějí ke zvýšení druhové pestrosti krajiny a funkcí krajiny, nebo pomohou zkvalitnit život v sídelních oblastech. Způsobilými žadateli mohou být obce a města, NNO, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy, státní podniky a další subjekty.
Nové výzvy v OPŽP vyhlášeny
Výzvy OPŽP podpoří zejména projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny, na zlepšení kvality ovzduší a na zadržování vody v krajině. Největší finanční alokace je určena právě na zadržování vody v krajině. Žadateli mohou být obce, kraje, státní podniky, NNO, VŠ, podnikatelské subjekty a další. Žadatelé mohou plánované záměry konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR.
Změny v IROP v roce 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu plánuje v příštím roce vyhlásit pouze 13 výzev oproti původně plánovaným 24. Nebudou vyhlášeny především výzvy zaměřené na sociální oblast a vzdělávání. Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016, plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev vyhlášených v minulých výzvách, které splní podmínky hodnocení.
MZe podpoří obnovu venkovských památek
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na začátku ledna národní výzvu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020.
Sociální integrace v IROP
Výzvy podporují projekty na území obcí s rozšířenou působností mimo hl. m. Prahy. Výzvy jsou zaměřené na území mimo sociálně vyloučené lokality i pro sociálně vyloučené lokality (SVL), mapa SVL v ČR je k dispozici zde.
Sociální integrace v IROP
Výzvy podporují projekty na území obcí s rozšířenou působností mimo hl. m. Prahy. Výzvy jsou zaměřené na území mimo sociálně vyloučené lokality i pro sociálně vyloučené lokality (SVL), mapa SVL v ČR je k dispozici zde.
OPŽP  v roce 2017 chystá 30 nových výzev
Ministerstvo životního prostředí chystá v Operačním programu Životní prostředí v roce 2017 řadu výzev na protipovodňová opatření, na zlepšení kvality vzduchu, odstranění ekologických zátěží či na posílení funkcí krajiny. Harmonogram se může v průběhu roku měnit.
Co znamená pro obce KPSVL?
Co skrývá zkratka KPSVL? Proč je pro obce důležité mít KPSVL? Na tyto otázky odpoví následující text.

Stránky