Co nabízíme?

Analýzy a strategie

Analýzy a strategie

Připravujeme komplexní analýzy legislativy a dotačních příležitostí i strategické dokumenty nezbytné pro přípravu konkrétních projektových záměrů.

Analýzy dotačních příležitostí 

Připravujeme komplexní analýzy dotačních příležitostí, ve kterých nejen hodnotíme všechny dostupné možnosti financování z evropských, národních i krajských zdrojů, ale doporučíme i nejvýhodnější nastavení vašeho projektu. Aktuální informace o sledovaných výzvách ve vztahu ke konkrétním záměrům získáte prostřednictvím dotačního monitoringu

Strategie

Vypracováváme strategické dokumenty související s konkrétními projektovými záměry, zpravidla potřebné k doložení žádosti o dotaci. Jedná se například o:

 • Studie proveditelnosti
 • Podnikatelský plán
 • Investiční záměr (např. rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech)
 • Projektový záměr (např. pořízení a rekonstrukce sociálních bytů v programu Státního fondu rozvoje bydlení)
 • Demografická studie (např. rozšíření kapacity školských zařízení) 
 • Sociologická studie (např. regenerace sídlišť v programu Státního fondu rozvoje bydlení)
 • Plán rozvoje sportu
 • Strategický plán rozvoje obce
 • Karta souladu s principy udržitelné mobility
 • Cost-Benefit Analýza

Analýzy legislativy

Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 sledujeme veškeré dění v unijních institucích. Připravujeme analýzy pro poslance Evropského parlamentu, Úřad vlády ČR, další orgány státní správy a samosprávy i pro soukromé firmy. Kromě analýz připravujeme rovněž souhrnný legislativní monitoring

Monitoring

Monitoring

Připravujeme dva druhy monitoringu. Dotační monitoring se zaměřuje na možnosti financování konkrétních projektových záměrů z veřejných zdrojů. Legislativní monitoring poskytuje informace o aktuálním dění v EU.

Dotační monitoring

Na základě nejaktuálnějších informací od řídících orgánů připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí na míru konkrétním projektovým záměrům jak pro obce a města, tak podnikatele a zemědělce. Sledujeme evropské, národní i krajské dotační programy. Monitoring má následující strukturu:

 • Přehled zdrojů
 • Aktuální a plánované výzvy (shrnutí relevantních výzev z evropských, národních i jiných zdrojů)
 • Přehled dotačních příležitostí (zacílení vybraných záměrů, popis hodnoticích kritérií, způsobilost výdajů apod.)
 • Dotační tituly obecně (aktuální tiskové zprávy, semináře, důležité pojmy apod.)
 • Doporučení

Klientům nabízíme i monitoring veřejných zakázek, které jsou relevantní pro potenciální dodavatele ve výběrových řízeních.

V okamžiku, kdy nalezneme pro klienta vhodnou dotační příležitost, připravíme projektový záměr včetně potřebných strategických dokumentů požadovaných ve výzvě (podnikatelský plán, studie proveditelnosti apod.) a zajistíme podání žádosti.

Legislativní monitoring

Ve spolupráci s Centrem pro demokracii a kulturu (CDK) připravujeme souhrnný měsíční monitoring evropské legislativy, který poté rozpracováváme na míru konkrétním klientům. Zohledňujeme v něm vše, co se jich nějakým způsobem dotýká a co by v budoucnu mohlo (pozitivně, či negativně) ovlivnit jejich aktivity. Monitorujeme schvalovací proces jak legislativních, tak prováděcích a delegovaných aktů EU (tzv. komitologie).

Pokud klient potřebuje zjistit informace k vývoji a predikci legislativního procesu v EU v konkrétní oblasti, zpracováváme detailní tematicky zaměřené analýzy.

Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zprostředkováváme dotace nejen ze strukturálních fondů a komunitárních programů EU, ale i z dalších zdrojů (národní a krajské dotace, norské fondy atd.). Zajišťujeme poradenství a tvorbu projektových záměrů, zpracováváme a podáváme žádosti. Klienty provádíme celým dotačním procesem.

Analýza dotačních příležitostí

Připravujeme komplexní analýzy dotačních příležitostí, ve kterých nejen hodnotíme všechny dostupné možnosti financování z evropských, národních i krajských zdrojů, ale doporučíme i nejvýhodnější nastavení projektu.

Dotační monitoring

Na základě nejaktuálnějších informací od řídících orgánů připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí na míru konkrétním projektovým záměrům jak pro obce a města, tak podnikatele a zemědělce. Sledujeme evropské, národní i krajské dotační programy. Monitoring má následující strukturu:

 • Přehled zdrojů
 • Aktuální a plánované výzvy (shrnutí relevantních výzev z evropských, národních i jiných zdrojů)
 • Přehled dotačních příležitostí (zacílení vybraných záměrů, popis hodnoticích kritérií, způsobilost výdajů apod.)
 • Dotační tituly obecně (aktuální tiskové zprávy, semináře, důležité pojmy apod.)
 • Doporučení

Příprava projektového záměru

 • zformulujeme projektový záměr dle pravidel dostupných dotačních titulů
 • připravíme studie proveditelnosti, podnikatelské plány či jiné strategické dokumenty dokládané k žádosti o dotaci
 • vypočítáme bodové hodnocení projektu
 • okomentujeme projektovou dokumentaci
 • poskytneme šablony pro uzavření memorand o partnerství s dalšími subjekty v projektu

Podání žádosti

 • Založíme účtu v IS KP14+ (nebo jiného elektronického systému) včetně zajištění autorizované konverze plné moci
 • Podáme žádosti v elektronickém systému včetně kompletace povinných příloh
 • Komunikujeme s úřady
 • Vyřídíme formální připomínky k žádosti

Administrace projektu

 • Připravíme a podáme monitorovací zprávy, včetně hlášení změn
 • Připravíme žádost o platbu a závěrečného vyhodnocení akce
 • Zajistíme výběr dodavatele dle požadavků dotačního programu
 • Provedeme kontrolu způsobilosti výdajů projektu
 • Dohlédneme na dodržováním povinné publicity projektu
 • Zkontrolujeme harmonogram projektu
 • Komunikujeme s poskytovatelem dotace či dalšími relevantními subjekty
 • Připravíme podklady pro kontrolní orgány, případná účast při jednáních
 • Zkompletujeme projektové materiály pro archivaci
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Zajišťujeme podporu při organizování zadávacích a výběrových řízení, ať už jde o veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo o výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele.
 • realizujeme výběrová řízení na klíč, případně zajišťujeme pouze jejich části
 • poskytujeme konzultace při realizaci klientem
 • pomáháme uchazečům při zpracování nabídek a jejich zastupování v navazujících řízeních
 • zařizujeme koncese a PPP projekty
 • zajišťujeme nejaktuálnější právní informační servis z oblasti veřejných zakázek
 • poskytujeme školení o veřejné podpoře a podpoře de minimis

Pro klienty, kteří mají zájem o sledování výběrových řízení z hlediska dodavatele, sledujeme vyhlašování veřejných zakázek v relevantních oblastech v pravidelném měsíčním monitoringu.

Administrace projektů

Administrace projektů

Zajišťujeme nejen celkovou administraci projektu, díky které minimalizujete budoucí problémy a rizika vrácení dotace, ale i pomoc při jejich kontrolách. Klademe důraz na průběžnou komunikaci a shromažďování podkladů a dokumentů.
 • Připravíme a podáme monitorovací zprávy, včetně hlášení změn
 • Připravíme žádost o platbu a závěrečného vyhodnocení akce
 • Zajistíme výběr dodavatele dle požadavků dotačního programu
 • Provedeme kontrolu způsobilosti výdajů projektu
 • Dohlédneme na dodržováním povinné publicity projektu
 • Zkontrolujeme harmonogram projektu
 • Komunikujeme s poskytovatelem dotace či dalšími relevantními subjekty
 • Připravíme podklady pro kontrolní orgány, případná účast při jednáních
 • Zkompletujeme projektové materiály pro archivaci

V případě zájmu poskytujeme klientům poradenství i ve stanoveném období udržitelnosti projektu včetně sepsání povinných zpráv o jeho udržitelnosti.

Kurzy a školení

Kurzy a školení

Pořádáme kurzy a školení týkající se agendy EU a dotačních příležitostí. Pro klienty rovněž připravujeme kurzy a školení dle jejich zadání a požadavků.

EU nabízí řadu příležitostí. Je však nezbytné porozumět tomu, jak funguje a co lze od ní očekávat, v současnosti i v budoucnu. Klientům připravíme na míru jakýkoli kurz nebo školení týkající se agendy EU, její historie, politik, institucí a jejich fungování. V případě kurzů a školení o dotačních příležitostech se zaměřujeme na to, jaké dotační tituly jsou k dispozici pro konkrétní skupinu příjemců a/nebo dané území. Nabízíme také školení v aktuálních otázkách týkajících se Green Deal, Společné zemědělské politiky 2023–2027 a veřejné podpory a podpory de minimis.