Nový zákon o veřejných zakázkách

Nový zákon o veřejných zakázkách
Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Cílem nového zákona je transpozice tří nových evropských zadávacích směrnic, snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení a naopak zvýšení flexibility na straně zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.

Zásada přiměřenosti

Zákon nově obsahuje zásadu přiměřenosti, tedy povinnosti zadavatele nastavit všechny zadávací podmínky tak, aby byly přiměřené účelu, který je jím sledován. Zásada přiměřenosti doplňuje základní zásady, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Střet zájmů

Nový zákon oproti předchozí úpravě definuje střet zájmů. V předchozí úpravě byla otázka možného střetu zájmů řešena v rámci institutu tzv. nepodjatosti. Nyní je přesně zákonem stanoveno, že by žádná z osob, která se bude podílet na rozhodování o veřejné zakázce, neměla být ve střetu zájmu. Osoby, které se budou podílet na zadávání veřejných zakázek, musí podepsat písemné čestné prohlášení, že u nich neexistuje střet zájmů.

Dva nové druhy zadávacích řízení

Zákon zavádí dva nové druhy zadávacích řízení, konkrétně řízení o inovačním partnerství a zjednodušený režim, tzv. light režim. Zjednodušený režim zadavateli umožňuje zadávat sociální, kulturní a jiné specifické služby ve zjednodušeném postupu. Došlo také ke zvýšení finančního limitu pro použití zjednoduššeného podlimitního řízení u stavebních prací na 50 mil. Kč.

Průběh zadávacího řízení a flexibilita

Největší změny se týkají průběhu zadávacího řízení. Zákon ruší povinné předběžné oznámení, které bude dobrovolné a bude složit k oznámení úmyslu zahájit zadávací řízení. Nově zadavatel vůbec není povinen stanovit zadávací lhůtu, tedy lhůtu, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni. Nově též může zadavatel vyloučit účastníka z řízení kdykoli v průběhu zadávacího řízení, ale pouze v případech stanovených zákonem.

Kvalifikace

V předchozí úpravě platilo, že veřejný zadavatel musel na dodavatelích vyžadovat prokázání splnění kvalifikace. Nově se zadavatel bude moci rozhodnout, že posoudí splnění podmínek účasti pouze u dodavatele, který v zadávacím řízení zvítězí. Zadavatel bude moci nejprve provést hodnocení nabídek, a pouze u vybraného dodavatele, následně posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Tato novinka ulehčí zejména otevřenému řízení a zjednodušenému podlimitnímu řízení.

Dělení zakázek

Významnou novinkou je možnost dělení větších veřejných zakázek na části, což je výhodné pro malé a střední podniky. Cílem dělení zakázky však nesmí být obcházení zákona. Není tedy přípustné dělení nadlimitních veřejných zakázek na několik menších, aby je zadavatel následně zadal ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Hodnotící kritéria

Podle nové úpravy má zadavatel možnost zvolit za hodnotící kritérium buď ekonomickou výhodnost nabídky, nebo nabídkovou cenu. Nově bude zadavatel povinen nabídky hodnotit pouze podle jejich ekonomické výhodnosti, ale zadavatel bude moci ekonomickou výhodnost určit i pouze na základě nejnižší ceny.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v souvislosti s novým zákonem řídilo infolinku: +420 234 154 074 (po-pá 9:00-11:00 a 13:00 -15:00) a e-mail: dotazynzzvz@mmr.cz., pro případné dotazy. Podrobné informace také naleznete zde.