Ostatní

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) další výzvu na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) dvě výzvy na podporu infrastruktury základních škol.
OPŽP podpoří protipovodňové systémy
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 1. 6. 2016 v rámci Operačního programu životní prostředí výzvu na varovné protipovodňové systémy. Výzva podpoří projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných protipovodňových systémů a digitální povodňové plány. Tato opatření mají přispět k včasnému varování před hrozící povodní. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR včetně Prahy. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou příspěvkové organizace s celostátní působností.
Výzvy z OPPIK až na podzim
Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo harmonogram výzev v rámci Operačního programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OPPIK) na rok 2016. Ke změně data vyhlášení došlo u výzev, které byly plánované na léto 2016. V červenci bude vyhlášena výzva Expanze s termínem příjmu žádostí od 8/2016-7/2017. Většina výzev bude vyhlášena během podzimu a zimy, konkrétně od září do prosince. MPO plánuje do konce roku vyhlásit 25 nových výzev.
V úterý 3. 5. 2016 podepsali zástupci zemí EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a EU dohody o novém programovém období EHP a Norských fondů v letech 2014-2021.
Program přeshraniční spolupráce se Slovenskem otevřel první výzvy
Dne 22. 4. 2016 byly v programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlášeny první čtyři výzvy. V České republice se program týká Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Žadatelé mohou od tohoto dne podávat žádosti na tyto aktivity.
Nové výzvy OPŽP: sídelní zeleň, posílení biodiverzity nebo zadržování vody v krajině
OPŽP vyhlásil na přelomu března a dubna 2016 celkem 4 výzvy. Jejich zaměření se týká péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Poslední výzva je zaměřena na podporu opatření vedoucích k zadržování vody v krajině.
Získejte dotaci na drobné vodní toky nebo malé vodní nádrže
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Cílem je zlepšení technického stavu malých vodních toků a vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dílčím cílem je tedy i zvýšení protipovodňové ochrany.
Podpora techniky pro Integrovaný záchranný systém z IROP vyhlášena
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 18. 12. 2015 výzvu č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém (IZS). Výzva je zaměřena na pořízení specializované techniky a dalších prostředků k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.
OPZ podpoří pilotní projekty mikrojeslí
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly otevřeny dvě výzvy zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Výzva č. 126 je určena pro území celé ČR mimo hl. m. Prahy a výzva č. 127 pro Prahu.

Stránky