Získejte dotaci na drobné vodní toky nebo malé vodní nádrže

Získejte dotaci na drobné vodní toky nebo malé vodní nádrže
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Cílem je zlepšení technického stavu malých vodních toků a vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dílčím cílem je tedy i zvýšení protipovodňové ochrany.

Program je rozdělen do dvou podprogramů dle způsobilého žadatele:

  • Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“
  • Podprogram 129 293 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

Žádosti o podporu budou přijímány až do 29. 4. 2016.

Celkově na výzvu Ministerstvo zemědělství alokovalo 400 mil. Kč. Výše dotace činí až 80 % způsobilých výdajů projektu.

Podpořeny budou projekty, jejichž účelem bude:

  • Zvýšení kapacity koryt drobných vodních toků
  • Zvýšení průtočností koryt drobných vodních toků
  • Zvýšení stability dna, břehů a souvisejících objektů vodního toku
  • Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů; bude podpořena, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena či významně omezena jejich vodohospodářská funkce, a malá vodní nádrž či rybník po realizaci bezpečně převede případný povodňový průtok
  • Bezpečné převedení průtoku podpořených rybníků a vodních nádrží o rozloze větší než 0,5 ha odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže
  • Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm

[su_button url="http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-ho..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Více o druhé výzvě programu Záruka 2015 až 2023[/su_button]

Štítky: