Nové výzvy OPŽP: sídelní zeleň, posílení biodiverzity nebo zadržování vody v krajině

Nové výzvy OPŽP: sídelní zeleň, posílení biodiverzity nebo zadržování vody v krajině
OPŽP vyhlásil na přelomu března a dubna 2016 celkem 4 výzvy. Jejich zaměření se týká péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Poslední výzva je zaměřena na podporu opatření vedoucích k zadržování vody v krajině.

Jedná se konkrétně o výzvy v těchto specifických cílech:

Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území - 27. výzva

Podporované aktivity:

  • Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)
  • Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici)

Termín příjmu žádostí: 30. 3. 2016-31. 5. 2016

Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu - 28. výzva

Podporované aktivity:

  • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
  • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Termín příjmu žádostí: 30. 3. 2016-31. 5. 2016

Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - 30. výzva

Podporované aktivity:

  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Termín příjmu žádostí: 30. 3. 2016-31. 5. 2016

AKTUALIZACE: Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny - 29. výzva

Podporované aktivity: opatření k zadržování vody v krajině aj.

Termín příjmu žádostí: 8. 4. 2016-30. 6. 2016