Podnikatelé

Řídicí orgán OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) a Obnovitelné zdroje energie (OZE).
Harmonogram OPPIK na rok 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram plánovaných výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Stáže pro mladé a znevýhodněné
Příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Fond dalšího vzdělávání realizuje dva projekty na podporu zapojení znevýhodněných zájemcům a uchazečům o zaměstnání. První projekt “Cesta pro mladé” je určen studentům posledního ročníku středních a vysokých, druhý projekt “Vzdělávání praxí” je zejména pro ty, kteří se na trh práce vracejí po delší době.
Co chystá IROP v roce 2017?
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu plánuje v příštím roce vyhlásit 24 výzev. Většina výzev bude zaměřena na sociální oblast, kde budou podporovány komunitní centra, sociální bydlení či sociální podnikání. IROP rovněž podpoří rozvoj infrastruktury základních a mateřských škol. Další výzvy budou zaměřené na dopravu a energetické úspory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v roce 2017 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) opět vyhlásit výzvu na vzdělávání zaměstnanců.
TA ČR v roce 2017 vyhlásí celkem šest veřejných soutěží
Technologická agentura ČR zveřejnila plánovaný harmonogram veřejných soutěží pro následující rok. Kromě již známých programů DELTA a EPSILON se uchazečům se otevřou i tři zcela nové programy – ZÉTA, ÉTA a THÉTA. Přehled termínů a tematických zaměření jednotlivých veřejných soutěží (např. zda se jedná o aplikovaný výzkum - AV nebo experimentální vývoj - EV) uvádí následující tabulka.
Aktuálně vyhlášené výzvy v OPPIK
V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je v současnosti vyhlášeno 11 výzev.
Podpora cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní programy na podporu cestovního ruchu pro rok 2017. Programy jsou určeny pro obce i NNO.
Změny podzimních výzev OP PIK
Agentura pro podnikání a inovace (API), která je od 1. 6. 2016 novým zprostředkujícím subjektem pro OP PIK, slibuje vyhlášení prvních podzimních výzev na 17. 10. 2016. Přinášíme Vám shrnutí nejdůležitějších novinek, které nás v těchto výzvách čekají.
Nový zákon o veřejných zakázkách
Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Cílem nového zákona je transpozice tří nových evropských zadávacích směrnic, snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení a naopak zvýšení flexibility na straně zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.

Stránky