Kdy dostanu peníze, abych mohl/a zahájit realizaci projektu?

Financování projektů probíhá buď v režimu ex ante, tedy formou zálohových plateb, jež následně příjemce vyúčtovává, anebo častěji v režimu ex post, kdy jsou příjemci vynaložené prostředky propláceny zpětně. Režim financování bývá stanoven již ve výzvě k podávání žádostí. V případě financování ex post se žadatel již při podání žádosti zavazuje (nejčastěji formou čestného prohlášení), že si v rámci tzv. předfinancování zajistí dostatečný objem prostředků pro realizaci projektu.