Co je veřejná podpora? A co znamenají pojmy de minimis a bloková výjimka?

Veřejná podpora je podpora v jakékoli formě (zpravidla ale finanční) poskytnutá státem nebo ze státních prostředků, která může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo výrobní odvětví. Obecně je tato podpora je v EU zakázaná, existují ale výjimky, na základě kterých může být její poskytování povoleno a díky kterým je tedy možné čerpat dotace. Nejčastějšími formami těchto výjimek jsou podpora v režimu de minimis anebo na základě tzv. blokových výjimek.

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) je podpora ve výši 200 000 € za tři po sobě jdoucí účetní (zdaňovací) období. Vzhledem k tomuto omezenému rozsahu reálně neovlivňuje hospodářskou soutěž, a tedy je akceptována, resp. není považována za veřejnou podporu v pravém slova smyslu.

Bloková výjimka je výjimka ze zákazu poskytování veřejné podpory vztahující se na určité cíle EU (např. podpora malých a středních podniků, podpora zaměstnanosti, vzdělávání, vnitrostátní regionální investiční podpora a další oblasti). Narozdíl od podpory de minimis není objem podpory čerpané v režimu blokové výjimky nijak omezen.

Dotační programy EU vždy stanovují, v jakém režimu veřejné podpory je dotace poskytována. Některé dotační tituly u možňují příjemci vybrat si režim čerpání, avšak nikdy není možné je kombinovat (tedy část dotace čerpat jako podporu de minimis a část jako podporu v blokové výjimce). Z hlediska žadatele/příjemce dotace je vždy výhodnější, pokud získá veřejnou podporu v režimu de minimis - procentuální výše podpory v režimu de minimis bývá téměř vždy vyšší než v režimu blokové výjimky. Pokud však žadatel již vyčerpal objem podpory de minimis (tedy v posledních 3 účetních obdobích čerpal v tomto režimu 200 000 €), musí čerpat v režimu blokové výjimky.