Co je to udržitelnost projektu?

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce udržet výstupy a výsledky projektu v nezměněné podobě. Doba udržitelnosti je zpravidla 5 let ode dne ukončení fyzické realizace projektu a její dodržování může být předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace. Nesplnění povinnosti udržitelnosti projektu může mít za následek vrácení části nebo celé částky dotace. U některých neinvestičních projektů ale udržitelnost není požadována.