Žádost o změnu rozhodnutí ve výzvách práce s dětmi a mládeže 2022

Organizace mohou v případě potřeby změny v projektu v roce 2022 (rozumí se změny rozpočtové i věcné) požádat o změnu rozhodnutí. Musí být však dodrženy podmínky pro tyto změny, které vyplývají z platné legislativy a řídí se pokyny uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žádost o změnu doporučujeme zaslat nejpozději do 16. 11. 2022.

Žádost o změnu musí obsahovat:

  1. identifikaci příjemce,
  2. název Výzvy, v jejímž rámci byla dotace poskytnuta,
  3. název projektu,
  4. číslo rozhodnutí,
  5. popis změny,
  6. zdůvodnění požadované změny,
  7. datum, od kterého by měla požadovaná změna platit,
  8. datum a podpis osoby oprávněné jednat za příjemce

V případě, že se změna týká i rozpočtu (přesun mezi položkami nad rámec povolených odchylek, snížení celkových nákladů projektu apod.) je potřeba k žádosti přiložit vyplněný jeden z formulářů uvedených na webových stránkách MŠMT.

Štítky: