Výzva OPZ na podnikové vzdělávání zaměstnanců dnes vyhlášena

study-table-141282
Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo očekávanou výzvu č. 43 s názvem "Podnikové vzdělávání zaměstnanců". Příjem žádostí bude otevřen od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Kdo může žádat?

Podnikatelské subjekty všech velikostí

V jakých oblastech je možné zaměstnance školit?

  • Základní IT (IT I.)
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Odborné IT (IT II)
  • Účetní a ekonomické kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělání

Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (např. školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů).

Jak velký projekt může být?

Minimální výše nejvýše dvouletého projektu je 500 tis. Kč.

Kde může probíhat školení?

Žádat mohou i firmy se sídlem či provozovnou na území hl. m. Prahy, pokud samotné školení bude probíhat mimo území hlavního města.

Jak bude projekt financován?

Výše dotace je 85 %. Projekty budou financovány metodou jednotkových nákladů na základě osobohodin. To znamená, že výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování jednotek skutečně vynaložili dle účetních záznamů. Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených kurzech. Způsobilé k proplacení jsou pouze osobohodiny účastníků, kteří získají osvědčení, tj. zakončí kurz úspěšně (dle předepsaných podmínek v dokumentaci k danému kurzu), a zároveň absolvují nejméně 70 % délky kurzu stanovené v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu. Výše předem stanovených jednotkových nákladů závisí na oblasti školení.

Jak budou žádosti hodnoceny?

Hodnocení se bude skládat ze dvou složek:
1) potřebnost (max. 50 bodů)
2) účelnost (max. 50 bodů)

Mezi hodnoticí kritéria patří podíl školených účastníků na počtu zaměstnanců, podíl účastníků ve věku 54+ a sídlo žadatele (je-li sídlo v hospodářsky problémovém regionu). Účelnost projektu bude hodnocena na základě stanovené výpočtové tabulky.

Nejsou pro Vás podmínky této výzvy výhodné? Máte zájem o školení budoucích zaměstnanců? Chcete školit menší počet zaměstnanců? Seznamte se s alternativním dotačním zdrojem - programem Úřadu Práce POVEZ II.

Štítky: