V OPPIK vyhlášena výzva na Technologie

V OPPIK vyhlášena již VII výzva na pořízení technologií.

V rámci OPPIK byly vyhlášena již VII. výzva v programu Technologie, která podpoří pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelské subjekty. Zároveň byla vyhlášený výzva i pro začínají podnikatele Technilogie - Výzva VI. Žádat mohou podat podnikající fyzické a právnické osoba, které jsou malým nebo středním podnikem a splňují tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu
  • výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase

Sběr žádostí bude probíhat od 12. 2. 2018 do 14. 5. 2018.

Výše dotace: 35 – 45 % (dle velikosti podniku)

Rozsah dotace: 1 mil. - 20 mil. Kč

Štítky: