Staňte se mladým začínajícím zemědělcem

Staňte se mladým začínajícím zemědělcem
Přinášíme vám podrobné informace týkající se výzvy Zahájení činnosti mladých zemědělců. Sběr žádostí bude probíhat od 3. 5. 2016 od 8:00 hodin do 16. 5. 2016 13:00 hodin.

Žadatel

Žadatelem v této výzvě může být fyzická či právnická osoba.

Fyzická osoba může žádat, pokud:

 • dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let)
 • dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (podle metodiky Ministerstva zemědělství), nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní

V případě právnické osoby musí být subjekt řízen fyzickou osobou, která:

 • dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let)
 • dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (podle metodiky Ministerstva zemědělství), nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní
 • poprvé v této právnické osobě plní jako jediná funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %
 • je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně
 • plní jako jediná funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % nejdéle po dobu 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci a zároveň neplnila před zaregistrováním Žádosti o dotaci funkci statutárního orgánu v jiné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu či nebyla evidována v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba

Minimální zemědělská kvalifikace může být v obou případech doplněna i prostřednictvím kurzu obecných zemědělských činností v délce 300 hodin. Tyto kurzy pořádá většina středních a vysokých škol zaměřených na zemědělství.

Preferenční body

Pro získání dotace je nutné dosáhnout v hodnocení nejméně na hranici 30 preferenčních bodů.

Body můžete získat například za:

 • adresa trvalého pobytu žadatele a místo realizace podnikatelského plánu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území: 10 bodů
 • žadatel je registrován jako ekologický zemědělec (nebo zařazen do přechodného období): 5 bodů
 • předmětem podnikatelského plánu je výstavba nebo rekonstrukce staveb: 5-15 bodů
 • součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní produkce ve specializovaném provozu: 15 bodů
 • žadatel bude do 24 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace investovat výdaje nad rámec dotace (minimálně 300 tis. z vlastních zdrojů):5-15 bodů
 • předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, včetně brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba: 15 bodů
 • realizací podnikatelského plánu dojde k významnému rozšíření zemědělského podniku žadatele oproti počáteční situaci, a to minimálně o 25 % celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a/nebo počtu chovaných VDJ: 5 bodů

Podnikatelský plán

Vypracování podnikatelského plánu je klíčové pro podání žádosti, jelikož se jedná o povinnou přílohu žádosti o dotaci. Výše dotace je nastavena na fixní hodnotu 1, 2 mil. Kč (45 tis. €), přičemž způsobilé výdaje podnikatelského plánu by měly tuto hodnotu převyšovat. Dotaci nebude možné použít pouze na jednu aktivitu nebo pořízení (ne)movitého majetku. Výdaje na pořízení mobilních strojů budou moci činit max. 45 % částky dotace, výdaje na pořízení nemovitostí budou moci činit max. 45 % částky dotace, výdaje na nákup sadby a osiva budou moci činit max. 25 % částky dotace, výdaje na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin budou moci činit max. 25 % částky dotace.

V případě, že součástí podnikatelského plánu bude výstavba, je nutné již k v době podání žádosti mít platné stavební povolení (jedná se o povinnou přílohu žádosti o dotaci).

Štítky: