Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
MŠMT připravuje v OPVVV výzvu Šablony pro mateřské a základní školy I určené na podporu neinvestičního charakteru. Dne 7. 4. 2016 vydalo MŠMT avízo k plánované výzvě. Výzva bude založena na principu zjednodušeného vykazování, tedy systém podání žádosti bude jednodušší a uživatelsky přívětivější. Vyhlášení výzvy je plánováno na květen 2016 a bude se jednat o průběžnou výzvu.

Výzva je určena pro mateřské a základní školy na celém území ČR, tedy včetně Prahy. Alokace na projekty konkrétních škol bude zohledňovat počty dětí/žáků dané školy. Školy si budou moci vybrat z široké škály témat:

Personální podpora

 • Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ
 • Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ
 • Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ
 • Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ
 • Chůva – personální podpora MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí vMŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Minimální velikost projektu je 200 tis. Kč, maximální velikost projektu je odvozena od počtu dětí/žáků školy, tj. 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč) = maximální částka na školu.

Škola si dle svého druhu může zvolit libovolný typ aktivity/kombinaci typů aktivit v libovolném počtu tak, aby výsledná suma požadované podpory na projekt respektovala minimální a maximální možnou výši podpory a zároveň respektovala výsledky a doporučení dotazníkového šetření. O dotaci mohou žádat MŠ a ZŠ nezřizované organizačními složkami státu zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona.

Obdobná výzva na šablony je plánována i pro střední školy. Výzva by měla být vyhlášena v druhé polovině roku 2016.

Štítky: