Podpora infrastruktury sociálních služeb

V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny výzvy č. 81 Rozvoj sociálních služeb II. a č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II., které podpoří rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Výzva č. 81 je určena pro území celé ČR s výjimkou sociálně vyloučených lokalit a hlavního města Prahy. Výzva č. 82 je pak určena pro území sociálně vyloučených lokalit. Sběr žádostí bude zahájen na konci června.

Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Dále bude možné prostřednictvím dotace podpořit také pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených osob.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • domovy se zvláštním režimem
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • chráněné bydlení
  • osobní asistence
  • denní stacionáře
  • týdenní stacionáře
  • azylové domy

Sběr žádostí probíhá od 28. 6. 2018 do 29. 11. 2018.

Možní žadatelé: obce/města, neziskové organizace, kraje, OSS, PO OSS, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve či církevní organizace

Výše podpory: 500 tis. Kč - 60 mil. Kč

Alokace: 176,5 mil. Kč (výzvy č. 81), 411,5 mil. Kč (výzva č. 82)

Výše dotace: 85 % - 100 % dle typu žadatele

Štítky: