Osm nových výzev z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo osm nových výzev v celkové alokaci zhruba 3 miliardy korun. Dotace pomohou v boji proti suchu, smogu a znečištění přírody, největší množství peněz poputuje na tzv. velkou dešťovku a na snížení znečištění ovzduší v nejvíce zasažených oblastech. Jedná se o výzvy s následujícími čísly: 118, 119, 120, 129, 130, 131, 132, 136. Všechny výzvy jsou určeny pro obce a města, některé také pro kraje či městské části hl. m. Prahy a řadu další subjektů (PO i FO). Výjimku tvoří výzva č. 120, která je určena pouze pro resortní organizace MŽP a výzva č. 136, která podpoří projekty pouze v uhelných regionech.

Výzva č. 118 - Rekultivace staré skládky

Předmětem podpory je rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených rozkládajících se na zvláště chráněných územích, na které byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

Příjem žádostí: 1. 3. 2019 - 1. 7. 2019

Oprávněný žadatel: kraj, obec/město, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, NNO, církve, státní a příspěvkové organizace, organizační složky státu, VŠ, výzkumné a veřejnoprávní instituce, FO, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva

Alokace: 200 mil. Kč

Výzva č. 119 - Velká dešťovka

Výzva podpoří efektivní hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech. Přihlašovat lze projekty zaměřené na budování akumulačních nádrží na dešťovou vodu, podzemních či povrchových vsakovacích zařízení nebo retenčních nádrží. Podpora se dále vztahuje na budování zelených střech u veřejných objektů, výměnu nepropustných povrchů za vodou propustné plochy, revitalizaci koryt vodních toků a výstavbu či rekonstrukci vodních děl povodňové ochrany (bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů).

Příjem žádostí: 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020

Oprávněný žadatel: kraj, obec/město, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, NNO, církve, státní a příspěvkové organizace, organizační složky státu, VŠ, výzkumné instituce, FO

Alokace: 1 mld. Kč

Výzva č. 120 - Ochrana národně významných chráněných území

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, tedy péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000. Konkrétně bude podpořeno zlepšování stavu návštěvnické infrastruktury, zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany, sběr informací a tvorba informačních a technických nástrojů.

Příjem žádostí: 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020

Oprávněný žadatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, Správy národních parků

Alokace: 460 mil. Kč

Výzva č. 129Ochrana národně významných chráněných území

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, tedy péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000. Konkrétně bude podpořeno zlepšování stavu návštěvnické infrastruktury, zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany, sběr informací a tvorba informačních a technických nástrojů. Mezi podporovaná opatření patří zejména:

 • péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.)
 • péče o lesní společenstva,
 • péče o vodní prvky a mokřadní biotopy,
 • péče o dřeviny rostoucí mimo les,
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů,
 • likvidace invazních a expanzivních druhů,
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,

Příjem žádostí: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019

Oprávněný žadatel: obec/město, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, výzkumné a veřejnoprávní instituce, VŠ, NNO, církve, obchodní splečnosti a družstva, podnikající sbjekty, FO

Alokace: 130 mil. Kč

Výzva č. 130 - Biodiverzita

Výzva podpoří projekty, které pomohou zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Podpořena bude péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů a péče o cenná stanoviště, včetně jejich obnovy a tvorby.

Příjem žádostí: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019

Oprávněný žadatel: kraj, obec/město, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, výzkumné a veřejnoprávní instituce, VŠ, NNO, církve, obchodní splečnosti a družstva, podnikající sbjekty, FO

Alokace: 170 mil. Kč

Výzva č. 131 - Ekologická stabilita krajiny

Výzva podoří zejména tyto aktivty:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Příjem žádostí: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019

Oprávněný žadatel: kraj, obec/město, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, výzkumné a veřejnoprávní instituce, VŠ, NNO, církve, obchodní splečnosti a družstva, podnikající sbjekty, FO

Alokace: 300 mil. Kč

Výzva č. 132 - Kvalita prostředí v sídlech

Výzva je zaměřena na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Z dotace je možné financovat zakládání a obnovu parků, lesoparků, stromořadí, alejí či například sadů, a to včetně vodních prvků.

Příjem žádostí: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019

Oprávněný žadatel: kraj, obec/město, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, výzkumné a veřejnoprávní instituce, VŠ, NNO, církve, obchodní splečnosti a družstva, podnikající sbjekty, FO (podnikající)

Alokce: 100 mil. Kč

Výzva č. 136 - Snížení emisí v uhelných regionch

Poslední výzva cílí na velké producenty škodlivin do ovzduší v nejvíce postižených tzv. uhelných regionech. Finanční pomoc nabízí na náhradu či rekonstrukci stacionárních zdrojů znečištění a pořízení nových, ekologičtějších technologií za účelem snížení emisí nebezpečných látek, zejména pevných částic, oxidů síry či oxidů dusíku. Podpora bude poskytována do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Příjem žádostí: 7. 2. 2019 - 29. 3. 2019

Oprávnění žadatelé: kraj, obec/město, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, výzkumné a veřejnoprávní instituce, VŠ, NNO, církve, obchodní splečnosti a družstva, podnikající sbjekty, FO (podnikající)

Alokace: 1 mld. Kč

Štítky: