OPŽP podpoří výsadbu zeleně ve městech

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) výzvu na zlepšení přírodních podmínek v lidských sídlech.

V rámci výzvy mohou vzniknout nové veřejné zelené plochy (veřejné parky, zahrady, sady), ale i nové vodních prvky, které budou součástí městské zeleně. Podmínkou pro podání žádosti o podporu do uvedené výzvy je ukončení fyzické realizace projektu do 31. prosince 2018. Výzva je určena pro široký okruh žadatelů - obec, kraj, NNO.

Podporované aktivity:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)
  • bnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
  • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch (vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů)
  • opatření na podporu biodiverzity

Sběr žádostí bude probíhat od 18. 12. 2017 do 28. 2. 2018

Výše dotace: 60 %

Rozsah dotace: 250 tis. Kč - 50 mil. eur

Výzva č. 112