Nové výzvy v OPŽP

Nové výzvy v OPŽP
Výzvy jsou zaměřené na různorodé oblasti podpory. Pomohou zajistit péči o přírodu v národně významných územích, přispějí ke zvýšení druhové pestrosti krajiny a funkcí krajiny, nebo pomohou zkvalitnit život v sídelních oblastech. Způsobilými žadateli mohou být obce a města, NNO, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy, státní podniky a další subjekty.

53. výzva

Výzva č. 53 je určena na zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000. Podporovány budou projekty zaměřené na péči o lesní společenstva, vodní prvky a mokřadní biotopy, likvidace invazivních a expanzivních druhů, speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, eliminace negativního dopadu návštěvníků  v územích ochrany, apod.

Podporované aktivity:

 • výsadba dřevin a kácení nevhodných náletových dřevin a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření
 • likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů
 • odstranění nefunkčních staveb

Sběr žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Výše projektu: 250 tis. Kč - 50 mil. EUR

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

54. výzva

Výzva se zaměřuje na zvyšování biologické rozmanitosti prostřednictvím péče o cenná stanoviště, a také péči o vzácné druhy a jejich biotopy, vč. obnovy a tvorby těchto biotopů. Další podporovanou oblastí je prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů či náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

Podporované aktivity:

 • speciální péče o vzácné biotopy
 • regulace a monitoring invazních druhů  
 • osvěta nebo zřizování naučných stezek
 • příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů
 • realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.

Sběr žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Výše projektu: 250 tis. Kč - 50 mil. EUR

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

55. výzva

Výzva č. 55 se zaměřuje na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů, na vytváření a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, na revitalizaci a podporu renaturace vodních toků a niv, na zlepšování druhové struktury lesů a na aktivity vedoucí ke zpomalení povrchového odtoku vody.

Podporované aktivity:

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • terénní úpravy koryta (dna) a břehů
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury
 • opatření na zprůchodnění migračních bariér
 • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
 • zakládání či obnova mezí, remízů apod.
 • obnova či zakládání větrolamů

Sběr žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Výše projektu: 250 tis. Kč - 50 mil. EUR

Výše dotace: 75 - 80 % způsobilých výdajů

56. výzva

Výzva č. 56 podporuje aktivity vedoucí k revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, a to prostřednictvím zakládání a obnovou ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), liniovou i solitérní výsadbou stromů, zakládáním doprovodných vodních prvků.

Sběr žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Výše projektu: 250 tis. Kč - 50 mil. EUR

Výše dotace: 60 % způsobilých výdajů

Štítky: