Nové výzvy OPŽP na protipovodňová opatření

Nové výzvy OPŽP na protipovodňová opatření
OPŽP otevře 1. 3. 2016 příjem žádostí do dvou výzev určených na podporu preventivních protipovodňových opatření. MŽP má připravenou alokaci 1,54 mld. Kč. Výzvy budou otevřeny do 31. 5. 2016.

Výzva č. 34: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Podporované aktivity:

  • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní, povodňové parky v intravilánu apod.)
  • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků (např. vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže, plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení)
  • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba poldrů, vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží)
  • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Žadatel: obce, kraje, církve, neziskové organizace ad.

Výzva č. 35: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Podporované aktivity:

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
  • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Žadatel: obce, kraje, církve, neziskové organizace ad.

Míra podpory je max. 85 %, na varovné systémy max. 70 %. Způsobilé je celé území ČR.

Štítky: