Nové výzvy OPZ na podporu zaměstnanosti a sociálního podnikání

Nové výzvy OPZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí na konci května vyhlásilo dvě nové výzvy v Operačním programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o: výzvu č. 53: Specifická výzva na vybrané cílové skupiny a výzvu č. 67: Podpora sociálního podnikání.

1) Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Kolová výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstananých osob z cílových skupin ohrožených na trhu práce. Cílovými skupinami jsou např. osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, vězni, opakovaně nezaměstnaní, imigranti a azylanti, národnostní menšiny, zdravotně postižení. Všichni žadatelé musí splňovat dobu existence min. 1 rok k datu vyhlášení výzvy. Žadatelem o dotaci může být obec, svazek obcí, NNO, školy a školská zařízení a VŠ.

Podporované aktivity:

  • poradenské a informační činnosti v oblasti zaměstnávání,
  • bilanční a pracovní diagnostika,
  • motivační aktivity a rekvalifikace,
  • podpora flexibilních forem zaměstnávání apod.

Sběr žádostí probíhá od 30. 5. 2016 do 15. 8. 2016.

Výše projektu: 1 mil. - 6 mil. Kč

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů.

2) Sociální podnikání

Výzva podporuje vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik. Z dotace nelze financovat stávající podnikatelské aktivity žadatele. Žadatel musí být  registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytovat sociální služby min. 12 měsíců. Žadatelem o dotaci může být OSVČ, obchodní korporace, NNO.

Doporučené klíčové aktivity projektu:

  • vytvoření a zachování pracovních míst,
  • vzdělávání zaměstnanců,
  • marketing sociálního podniku,
  • provozování sociálního podnikání.

Sběr žádostí probíhá od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016.

Výše projektu: 1,5 mil. - 6 mil. Kč

Výše dotace: 85 % - 100 % způsobilých výdajů