Nové výzvy IROP podpoří knihovny a eGovernment

Nové výzvy IROP podpoří knihovny a eGovernment
IROP vyhlásil v březnu 2016 další dvě výzvy určené zejména pro subjekty ve veřejném sektoru. V první vyhlášené výzvě IROP podpoří v oblasti kultury zejména krajské knihovny. Další vyhlášená výzva je zaměřena na elektronizaci veřejné správy.

Výzva č. 25 - Knihovny

Podporovanými aktivitami budou kromě zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Příjemci podpory mohou být krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven, a to na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Výzva bude otevřena od 18. 3. 2016 do 31. 12. 2017.

[su_button url="http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Kni..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Získejte více informací k výzvě č. 25[/su_button]

 

Výzva č. 26 - eGovernment I.

Podpora je zaměřena na další rozvoj elektronizace resortních odvětví, jako je kultura, spravedlnost, vzdělávání nebo zdravotnictví. V rámci této výzvy budou podporovány informační systémy veřejné správy ČR, a to např. informační systémy pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti k digitálnímu kulturnímu obsahu, informační systémy pro sdílení zdravotních informací a dokumentace nebo rozvoj informačních systémů pro výkon agend v sociální oblasti. Dále bude podpořena elektronizace agend soudů a státních zastupitelství nebo služby v oblasti výběru daní. Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.

Příjemci podpory mohou být organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Dále mohou žádat o podporu kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí). 

Výzva bude otevřena od 31. 3. 2016 do 29. 12. 2017.

[su_button url="http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGo..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Získejte více informací k výzvě č. 26[/su_button]

Štítky: