Norské fondy podpoří kvalitu životního prostředí

Vyjednávání mezi Českou republikou a Norskem pokračují. Norské ministerstvo zahraničí schválilo program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu. Vyhlášení prvních výzev je naplánováno na polovinu příštího roku, v programu je připraveno zhruba 800 milionů korun.

Program bude členěný na čtyři oblasti týkající se biodiverzity ekosystémů, ochrany ovzduší, ochrany vody a zmírňování změn klimatu. Důraz bude kladen zejména na inovativní projekty, vědecko-výzkumné aktivity nebo zvyšování povědomí veřejnosti o ekologických problémech. Před zahájením programu bude vyhlášena série seminářů, na kterých mohou žadatelé získat podrobné informace o možnostech čerpání a praktické rady spojené s podáváním žádosti.

V tuto chvíli pokračují přípravy nového programu, chystá se systém pro příjem žádostí a také manuál pracovních postupů. Podepsání smlouvy o programu se plánuje na konec tohoto roku. Dotační program bude realizován prostřednictvím SFŽP, partnerem programu je Norská environmentální agentura. Některé projekty bude moci také podpořit ze speciálního bilaterálního fondu, kde jsou na program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu vyčleněny skoro 4 miliony korun. Z tohoto fondu bude možné financovat třeba zahraniční stáže nebo mezinárodní setkání odborníků.

Česká republika je příjemcem dotací z Norských fondů již od roku 2004. Cílem dotací je snižovat ekonomické rozdíly mezi státy EHP a posilovat spolupráci mezi ČR a donorskými státy. V minulých obdobích se mezi úspěšné projekty rozdělilo 6 miliard korun, v aktuálním programovém období by měla ČR obdržet zhruba 5 miliard korun.

Plánované oblasti podpory v programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu:

 1. Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech (9,1 mil. eur)

 • vědecko-výzkumné projekty v oblasti zlepšování stavu ekosystémů
 • zvyšování biodiverzity ekosystémů
 • záchranné programy, programy péče a regionální akční plány pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
 • zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit

2. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší (6,7 mil. eur)

 • monitoring a identifikace hlavních zdrojů znečištění v regionech
 • tvorba akčních plánů a identifikace klíčových opatření pro zlepšení kvality ovzduší v regionech
 • realizace opatření identifikovaných v akčních plánech
 • monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništi
 • zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti správného způsobu vytápění a otázkách lokálního znečištění ovzduší a realizace akčních plánů

3. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod (6,7 mil. eur)

 • zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci  znečišťujících látek ve vodním prostředí
 • snížení farmaceutického znečištění vodních toků  
 • zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti snižování znečišťujících látek ve vodním prostředí

4. Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a adaptace na změny klimatu (10 mil. eur)

 • tvorba adaptačních plánů pro změny klimatu na lokální úrovni  
 • implementace opatření identifikovaných v rámci adaptačních a mitigačních plánů
 • zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti změn klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám
Štítky: