MAS a komunitní centra

MAS a komunitní centra
Agentura pro sociální začleňování společně s Národní sítí místních akčních skupin pořádají v rámci ČR sérii seminářů na téma komunitních center a komunitní sociální práce v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Semináře jsme se zúčastnili a v následujícím textu vás seznámíme s klíčovým tématem, kterými jsou komunitní centra v CLLD. Výzva OPZ pro Místní akční skupiny a jimi vyhlašované výzvy spadají do Prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou a opírá se o specifický cíl 3. 1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Výzva je určena výhradně pro MAS se schváleným programovým rámcem OPZ příslušné strategie CLLD a bude vyhlášena 29. 4. 2016. Celková alokace výzvy činí 1, 8 mld. Kč.

MAS vyhlašuje výzvy v rámci podmínek stanovených ve výzvě řídícího orgánu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a zároveň provádí hodnocení jednotlivých projektů. Řídící orgán pouze kontroluje dodržování postupů a vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a provádí kontroly na místě.

Cílovou skupinou jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů. Podpořeny budou striktně pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, čili přímo s cílovými skupinami spolupracují. Jednotlivé aktivity však mohou být v projektu kombinovány.

Podporované aktivity:

  • sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
  • komunitní sociální práce a komunitní centra
  • opatření v oblasti zaměstnanosti
  • sociální podnikání
  • prorodiná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Definice komunitního centra

Komunitním centrem se rozumí centrum, které je začleněno do běžné komunity. Jedná se o veřejný a otevřený prostor, který lidem umožňuje scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. Členové komunity (pozn. cílová skupina) se aktivně účastní na všech fázích vzniku a fungování komunitního centra. Povinnou součástí projektu komunitního centra je sociální pracovník, kvalifikovaný dle zákona č. 108/2006 Sb.

Indikátory:

  • celkový počet účastníků
  • využívání podpořených služeb
  • počet podpořených komunitních center

[su_button url="http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/03/ASZ_Manu%C3%A1l_Komunitn%C3%AD..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Získejte více informací o komunitní práci[/su_button]

Štítky: