Jak získat finance na podporu biodiverzity z OPŽP

Jak získat finance na podporu biodiverzity se zájemci dozvěděli během on-line semináře z 3. 10. 2023. Zaměřen byl na čerpání dotací z OPŽP 2021 – 2027, specifický cíl 1.6 v Projektovém schématu AOPK ČR, na podporu biodiverzity, ochranu a zachování přírody ve zvláště chráněných územích i mimo ně. Na šest desítek posluchačů se dozvědělo, jaké výhody přinášejí zjednodušené vykazování výdajů,  jak správně připravit podklady či podat žádost o dotaci. 

Nechyběla ani ukázka projektů, které byly podpořeny v minulém programovém období. Nejčastěji šlo o pastvu, kosení, výřezy náletových dřevin nebo ošetření stromů v sídlech i ve volné krajině. Podpořeny byly také aktivity, jako jsou vytváření a obnova tůní, rašelinišť a revitalizace vodních toků. Dotaci získaly i projekty na likvidaci invazních druhů a jmelí, ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a na budování návštěvnické infrastruktury v chráněných územích. Poslední prezentace se týkala příkladů projektů, na které je možné využít dotaci formou zjednodušených metod vykazování. Na závěr byl prostor pro dotazy a diskusi. 

Dokumenty:

Prezentace