Finanční úvěry ČMZRB pro podnikatele

Českomoravská záruční a rozvojová banka má otevřený program Program ZÁRUKA 2015 až 2023.

Cílem programu je  podpořit prostřednictvím záruk na provozní nebo investiční úvěry přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek. Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk.Žadateli mohou být podnikatelé, malé a střední podniky, sociální podnikatelé.

Zaručovaný úvěr může být použit na:

  • pořízení a technické zhodnocení  (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku

  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

  • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,

  • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek

Sběr žádostí bude probíhat od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2020

Výše úvěru: 70 %

Podmínky úvěru: maximální výše zaručovaného úvěru 4 mil. Kč; doba ručení max. 6 let.

Program ZÁRUKA

Štítky: