Dvě výzvy MKČR na kulturní aktivity a pro památky UNESCO

Ministerstvo kultury v současnosti přijímá žádosti do dvou programů zaměřených na kulturní aktivity a péči o památky UNESCO.

Program Kulturní aktivity v památkové péči 2018

Program podporuje projekty zaměřené na ochranu nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a přispívá k jeho popularizaci a péči o něj. Program nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Žadateli mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti.

Podporované aktivity (tematické okruhy):

  • Projekty zaměřené na památkovou péči (sborníky, periodika, konference, semináře a přednášky, přehlídky a výstavy, atp.)
  • Projekty v oblasti památkové péče zaměřené na připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností  (1918, 1968, 1993)

Sběr žádostí probíhá od 8. 9. 2017 do 31.10. 2017.

Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů.

 

Program Podpora pro památky UNESCO pro rok 2018

Podpora  je určena pouze pro památky UNESCO. Program má stanovené tři prioritní oblasti podpory a to:tvorba management plánů a nominačních dokumentací; vědecko-výzkumné aktivity prohlubující poznání o historii a hodnotách památek; prezentace, propagace a edukace statků UNESCO.

Sběr žádostí probíhá od 3. 8. 2017 do 30. 9. 2017.

Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů.

Štítky: