Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP a OPZ

Aktualizace pravidel IROP a OPZ
Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost aktualizovaly během května svá Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Změny se týkají například možnosti provádění změn v žádostech, zadávání veřejných zakázek či ochrany osobních údajů.

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP, verze 1.11, jsou platná k 15. 5. 2018. Rozsáhlé úpravy byly provedeny především v kapitole Změny projektu. Úpravy se týkají mimo jiné přípustnosti různých typů změn, schvalování změn s vlivem na hodnocení žádosti o podporu, předkládání žádostí o změnu u integrovaných nástrojů či změn v osobě žadatele. V části věnující se možnostem doplnění žádosti bylo doplněno upozornění týkající se nemožnosti navyšovat celkové způsobilé výdaje.

Dále jsou upraveny postupy pro předkládání povinných příloh. Vysvětlen byl rovněž pojem Rozhodnutí o ukončení administrace a doplněny případy, kdy je vydáváno. Upraveno bylo i to, kdy je rozhodnutí doručeno. Kompletně pak byla přepracována kapitola věnující se přenesené daňové povinnosti. Upravena byla i časová způsobilost výdajů a informace týkající se zákona o registru smluv.

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce OPZ

Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ, číslo 8, jsou platná k 25. 5. 2018. V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 467 ze dne 21. 6. 2017, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, došlo k zavedení pojmu Národní elektronický nástroj do pravidel OPZ. Při využití NEN zadavatelé postupují při zadávání podle aktuálních Pravidel používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje a kromě bodů vymezených přímo v této kapitole pravidla OPZ neaplikují. Při využití jiného e-tržiště je povinností dodržet pravidla OPZ plnohodnotně (včetně zveřejnění výzvy k podání nabídek na portálu OPZ), výjimku představují pouze situace, kdy takovýto postup není technicky možný.

V souvislosti s nabytím účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů byla také doplněna zcela nová kapitola, která obsahuje popis/pravidla pro nakládání s osobními údaji účastníků projektu. Toto nařízení pro účastníky projektů podpořených z OPZ přináší však oproti dosud aplikovanému zákonu jen malé změny.

Ve vymezení střetu zájmů bylo do explicitně zakázaných situací doplněno, že osoby, které se ve střetu zájmu ocitají zejména (např. členové statutárního orgánu zadavatele, členové realizačního týmu projektu), nesmí být manželem/manželkou statutárního orgánu dodavatele, resp. jeho člena či prokuristy zastupujícího dodavatele.

Upravena byla dále formulace pro minimální požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele tak, aby byla zcela v souladu s tím, jak bezdlužnost vymezuje zákon o zadávání veřejných zakázek, tj. aby bylo zřejmé, že překážkou jsou pouze splatné nedoplatky. Doplněna byla specifikace lhůty pro archivaci u projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací. U těchto projektů lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, co byla realizace projektu ukončena. Rovněž bylo upraveno, že v rámci přípravy právního aktu je v IS KP14+ nutné vyplnit pouze datum zahájení realizace (dříve bylo uvedeno, že se vyplňuje i datum ukončení realizace, což ovšem není v souladu s aktuálním fungováním IS KP14+).