55 milionů na environmentální výchovu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy na podporu environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO). Hlavní cílovou skupinou jsou mateřské, základní a střední školy, zažádat však může jakákoliv právnická osoba kromě organizačních složek státu a obchodních korporací.

Pilíře EVVO

Výzva je zaměřená na vzdělávací projekty ve školách, vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti EVVO a osvětu na chráněných územích v České republice. Celková alokace pro tuto výzvu činí 40 milionů a je rozdělena mezi tři hlavní aktivity.

Aktivity výzvy:

Environmentální vzdělávání a výchova - v rámci aktivity je možné získat dotaci až 2 mil. Kč na vytvoření nebo rozvoj existujících vzdělávacích projektů s celostátním nebo nadregionálním dosahem.

Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a evaluace v oblasti EVVO - budou podpořeny projekty na pořádání konferencí a seminářů, spolupráci s vysokými školami nebo zavádění evaluačních mechanismů. Maximální příspěvek ve výši 1 mil. Kč. 

Interpretace přírodního dědictví - dotaci mohou žadatelé získat na tvorbu programů pro návštěvníky chráněných území, vzdělávání pracovníků návštěvnických center nebo například na zpracování koncepce práce s veřejností.

Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 3. 9. 2018 do 15. 1. 2019.

Výše dotace: 80 %

Národní síť EVVO

Výzva podpoří ekologické výchovné programy pořádané pro žáky mateřských, základních a středních škol. Krátkodobé programy trvají nejméně 60-90 minut, konají se nejčastěji přímo ve školách nebo v blízké přírodě a doplňují klasické vyučování o environmentální rozměr. Dlouhodobé programy trvají tři a více dní. Programy mají za cíl seznámit žáky s principy šetrného zacházení s přírodou, jako je třídění odpadu nebo využívání obnovitelných zdrojů energie. Celková alokace výzvy je 15 mil. Kč.

Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 25. 7. 2018 do 1. 10. 2018.

Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 200 tis. Kč

Štítky: